Breaking News

Lamellong vs Raja Bone

Ininnawa  mancaji Sadda
Sadda mancaji Ada
Ada mancaji Ade'
Ade' mancaji Gau
Gau' mancaji Tau

Kajao Laliddong lahir pada masa pemerintahan Wé Benrigau, Raja Bone ke-4 dan diperkirakan meninggal di Kampung Lalliddong pada masa pemerintahan La Inca, Raja Bone ke-8. Dikenal sebagai seorang Kajao atau cendikiawan, negarawan, dan diplomat ulung yang buah pikirannya menjadi konsep pangadereng yang kemudian bermetamorposis menjadi pola dasar pemerintahan kerajaan di negeri-negeri Bugis dan Makassar pada umumnya, khususnya di Kerajaan Bone. Pangngadereng ini pula menjadi prinsip hidup masyarakat Bugis-Makassar dalam menjalani kehidupan sehari-hari.Kajao Lalliddong yang semasa kecilnya bernama La Méllong adalah Pabbicara dan Penasihat, Pemimpin Masyarakat dan Duta Keliling Kerajaan Bone pada masa pemerintahan La Uliyo Bote’é dan Tenri Rawe Bongkangngé. Kedua raja inilah yang banyak menggali buah pikirannya. La Méllong juga dianggap sebagai seorang negarawan yang mempunyai pemikiran jauh ke depan

Walaupun kita ketahui ia adalah seorang ahli pemikir yang hebat dan punya nilai humor yang tinggi untuk menyelesaikan masalah (kayak JK misalnya) dengan Temmassaile atau pergi begitu saja tanpa lari dari kenyataan atau kejujuran akhir setiap tindakan atau pendapat yang diberikan sangat bijaksana, bahkan Raja pun di mentahkan titahnya dengan kebijaksanaannya.

Menurut catatan lontara, pada masa pemerintahan La Tenri Rawe Bongkangé, La Méllong to Suwallé alias Kajao Lalliddong diangkat menjadi penasihat dan duta keliling Kerajaan Bone. Di sebutkan pula sebagai seorang ahli pikir, seorang negarawan dan diplomat ulung dari negara dan bangsanya.
Dalam perjanjian Caléppa (Ulu kanayya ri Caléppa) antara Gowa dan Bone (1565), La Mellong Kajao Lalliddong memainkan peranan yang sangat penting. Juga dalam perjanjian persekutuan antara Bone, Wajo, dan Soppéng yang lazim disebut Perjanjian LamumpatuE ri Timurung (1582) yang mempertemukan tiga raja, La Tenrirawe Bongkangé-Mangkau (Raja) Boné/Arungponé, La Mungkace Arung Wajo, La Mappaleppe-Datu Soppeng.

Ajaran-ajaran Kajao Laliddong termuat dalam berbagai lontara, diantaranya LATOA seperti yang dikutip di bawah ini:
Dalam dialog Kajao Lalliddong dengan Arungponé; “aga tanranna namaraja tanaé” (apa tandanya apabila negara itu menjadi besar/sukses)?”
Berkata Kajao Laliddong; “dua tanranna namaraja tanaé Arungponé, seuwani malempu namacca Arung Mangkaué, maduanna tessisala-salaé.” (Dua tanda negara menjadi jaya Arungpone, pertama raja yang memerintah memiliki sifat jujur lagi pintar, kedua tidak bercerai-berai/bersatu).

“Naiya tulaé pattaungeng Arungpone (adapun yang menyebabkan wahai Raja Bone)”

1. sewwani narekko matanré cinnai Arung Mangkaué ( pertama apabila raja yang memerintah memiliki selera /pencitraan yang tinggi)

2. maduanna naparipale'i warang-parang tomabbicaraé,( kedua apabila hakim, pemerintah,dan intelektual menerima sogok)

3. matellunna narekko sisala-salani taué ilalengpanua, tanranna toparo narekko maeloni baiccu tanamarajaé.” ( dan ketiga apabila apabila terjadi perselisihan di dalam negeri, tanda itu pula lah negara besar menjadi kecil.)

Bertanya Kajao Laliddong kepada Arungpone: “Aga sio Arungponé muaseng tettaroi rebba alebbiremmu, pattokkongpulanai alebbireng mubakurié, ajana tatterré-terré tau tebbe’mu, ajana pada wenno pangampo warangparang mubakurié”(“Apa yang Arungpone maksud tidak akan membiarkan jatuhnya kemuliaanmu, menjaga dan menegakkan kemuliaan yang Arungpone miliki, tidak membiarkan rakyat bercerai berai, harta benda yang kamu miliki tidak seperti berondong jagung berhamburan.”) Kemudian dijawab sendiri oleh Kajao Laliddong: “Iya inanna warangparangngé tettaroéngngi tatterré-terré tau tebbenna, temmatinropi matanna Arung mapparentaé riesso-riwenni nawa-nawai adécéngenna tanana, natangngai olona monrinna gaué napogauI, maduanna maccapi pinru ada Arung Mangkaué, matellunna maccapi duppai ada Arung Mangkaué, maeppana tekkallupa surona poada ada tongeng.” (Adapun yang mengemban harta itu  Raja/Arungpone, yang tidak membiarkan rakyatnya bercerai-berai, tidak terpejam siang-malam mata raja (pejabat pemerintah) memikirkan kebaikan negerinya, mengkaji sebab dan akibat (baik-buruk) sebelum bertindak, kedua raja harus pandai menyusun dan mengungkapkan kata-kata, ketiga raja harus pandai memberi jawaban, keempat utusan/yang mewakilinya tidak lalai untuk senantiasa berkata benar.”)

Berkata lagi Kajao Laliddong: “engka tu matu narioloi dua wettu, iyanaritu wettu manu sibawa wettu pennyu. Naiya tanranna wettu manué itai kedona manu mabbitte sikomuatu mabbittena luppe’ni sala seddinna menré ri coppo bolaé natingkoko tongeng, na dé manu bali tingkokona, luppe’niro ri tanaé. Makkalejja’na ajéna ri tanaé rilellunna ri manu naewaé mallotténg denre”. Menurut Kajao Laliddong: “iyyatu denre manu mattingkokoé ricoppobolaé iyatu manu cau. Makkuaniro gaunna tomaseng engngi alena ajjoareng.” (Ada masa kita akan lewati 2 zaman/era, yaitu zaman/era Ayam dan Penyu, ada tanda zaman Ayam adalah lihatlah perangai ayam yang di sabung/laga , tak begitu lama ia berlaga lompatlah satu naik atap rumah sambil berkokok , dan ketika tidak dibalas kokokannya(yakin ) oleh lawannya, ia melompat turun ke tanah, sampai saja kakinya di tanah ia pun dikejar dari ayam lawannya tadi, yang berkokok di atap rumah adalah ayam pengejut( karena ia berkokok seakan berkata saya adalah khasatria), begitulah karakter orang yang menganggap dirinya pemimpin yang baik yang dipoles pencitraan)…

KONSEP PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) KAJAO LALLIDDONG


Kajao Laliddong lahir pada masa pemerintahan Wé Benrigau, Raja Bone ke IV dan diperkirakan meninggal di Kampung Laliddong pada masa pemerintahan La Inca', Raja Bone ke VIII. Dikenal sebagai seorang cendikiawan, negarawan, dan diplomat ulung yang buah pikirannya menjadi konsep pangadereng yang kemudian bermetamorposis menjadi pola dasar pemerintahan kerajaan di negeri-negeri Bugis dan Makassar pada umumnya, khususnya Kerajaan Bone. Pangadereng ini pula menjadi prinsip hidup masyarakat Bugis-Makassar dalam menjalani kehidupan sehari-hari.Kajao Laliddong yang semasa kecilnya bernama La Méllong adalah pabbicara –Penasihat, Pemimpin Masyarakat dan Duta Keliling Kerajaan Bone pada masa pemerintahan La Uliyo Bote’é dan Tenri Rawe Bongkangé. Kedua raja inilah yang banyak menggali buah pikirannya. La Méllong juga dianggap sebagai seorang negarawan yang mempunyai pemikiran jauh ke depan (sumber manurung’e).
Menurut catatan lontara, pada masa pemerintahan La Tenri Rawe Bongkangé, La Méllong to Suwallé yang digelar Kajao Laliddong diangkat menjadi penasihat dan Duta Keliling Kerajaan Bone. Di sebutkan pula sebagai seorang ahli pikir, seorang negarawan dan diplomat ulung dari negara dan bangsanya.

Dalam perjanjian Caléppa antara Gowa dan Bone (1565), La Mellong Kajao Laliddong memainkan peranan penting. Juga dalam perjanjian persekutuan antara Bone, Wajo, dan Soppéng yang lazim disebut Perjanjian LamumpatuE ri Timurung (1582) yang mempertemukan tiga raja, La Tenrirawe Bongkangé (Raja Boné/Arungponé), La Mungkace (Arung Wajo) dan,La Mappaleppe (Datu Soppeng).

Ajaran-ajaran Kajao Laliddong termuat dalam berbagai lontara, diantaranya LATOA seperti yang dikutif di bawah ini:

Dalam dialog Kajao Laliddong dengan Arungponé; “aga tanranna namaraja tanaé” (apa tandanya apabila negara itu menjadi besar/sukses)?”
Berkata Kajao Laliddong; “dua tanranna namaraja tanaé Arungponé, iyanaritu : seuwwani malempu namacca Arung Mangkaué, maduanna tessisala-salaé.” (Dua tanda negara menjadi jaya Arungpone, pertama raja yang memerintah memiliki sifat jujur lagi pintar, kedua tidak bercerai-berai/bersatu).
“Naiya tulaé pattaungeng Arungpone (adapun yang menyebabkan wahai Raja Bone)”

    Sewwani narekko matanré cinnai Arung Mangkaué ( pertama apabila raja yang memerintah  memiliki selera /pencitraan yang tinggi)
    Maduanna naterini warangparang tomabbicaé,( kedua apabila pejabat    pemerintah/intelektual menerima sogok)
    Matellunna narekko sisala-salani taué rilalengpanua, tanranna toparo narekko maeloni baiccu tanamarajaé.” ( dan ketiga apabila apabila terjadi  perselisihan di dalam negeri, tanda itu pula lah negara besar menjadi kecil.)

Bertanya Kajao Laliddong kepada Arungpone: “Aga sia Arungponé muaseng tettaroi rebba alebbiremmu, pattokkongpulanai alebbireng mubakurié, ajana tattaré'-taré' tau tebbe’mu, aja'napada wenno pangampo warangparang mubakurié”(“Apa yang Arungpone maksud tidak akan membiarkan jatuhnya kemuliaanmu, menjaga dan menegakkan kemuliaan yang Arungpone miliki, tidak membiarkan rakyat bercerai berai, harta benda yang kamu miliki tidak seperti berti jagung berhamburan.”) Kemudian dijawab sendiri oleh Kajao Lalliddong: “Iya inanna warangparangngé tettaroéngngi tattaré'-teré' tau tebbe'na, temmatinropi matanna Arung mapparentaé riesso-riwenni nawa-nawai adécéngenna tanana, natangngai olona monrinna gaué napogaukkeng, maduanna maccapi pinruada Arung Mangkaué, matellunna maccapi duppaiada Arung Mangkaué, maeppana tekkalupai surona poada ada tongeng.” (Adapun yang mengemban harta itu Raja/Arungpone, yang tidak membiarkan rakyatnya bercerai-berai, tidak terpejam siang-malam mata raja (pejabat pemerintah) memikirkan kebaikan negerinya, mengkaji sebab dan akibat (baik-buruk) sebelum bertindak, kedua raja harus pandai menyusun dan mengungkapkan kata-kata, ketiga raja harus pandai memberi jawaban, keempat utusan/yang mewakilinya tidak lalai untuk senantiasa berkata benar.”)

Berkata lagi Kajao Laliddong: “engka tu matu narioloi dua wettu, iyanaritu wettu manu sibawa wettu pennyu. Naiya tanranna wettu manué itai kedona manu mabbitte sikomuatu mabbittena luppe’ni sala seddinna menré ri coppo bolaé natingkoko tongeng, na dé manu bali tingkokona, luppe’niro ri tanaé. Makkalejja’na ajéna ri tanaé rilellunna ri manu naewaé mallotténg denre”. Menurut Kajao Laliddong: “iyyatu denre manu mattingkokoé ricoppobolaé iyanaritu manu cau. Makkuaniro gaunna tomaseng engngi alena ajjoareng.” (Ada masa kita akan lewati 2 zaman/era, yaitu zaman Ayam dan Penyu, ada tanda zaman Ayam adalah lihatlah perangai ayam yang di sabung, tak begitu lama ia berlaga lompatlah satu naik atap rumah sambil berkokok , dan ketika tidak dibalas kokokannya(yakin ) oleh lawannya, ia melompat turun ke tanah, sampai saja kakinya di tanah ia pun dikejar dari ayam lawannya tadi, yang berkokok di atap rumah adalah ayam pengejut( karena ia berkokok seakan berkata saya adalah kesatria), begitulah karakter orang yang menganggap dirinya pemimpin yang baik.

2 komentar

www.lamellongpos.com mengatakan...

Selamat datang di Situs Resmi Lamellong Pos

Anonim mengatakan...

jelek